به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، سخنرانی علمی تحت عنوان " مکان سنجی پرورش آبزیان ساحلی با استفاده از سیستم تجزیه تحلیل داده ها" توسط مهندس محمود نوان مقصودی از محققین پژوهشکده در سالن همایش این پژوهشکده برگزار گردید. در این سخنرانی به انتخاب مکان مناسب در مناطق ساحلی دریا بر اساس روش" تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA )" با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی، اقتصادی – اجتماعی وهمچنین مدل­های هیدرو دینامیک اشاره گردید که می تواند تعارضات بین ذینفعان مناطق ساحلی را براساس یک ارزیابی جامعبه حداقل رسانده، که این امر می تواند موجب ایجادتوسعه ای پایدار در مناطق ساحلی شود.