به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، سخنرانی علمی تحت عنوان "مشکلات شایع بهداشتی در ماهیان قفس " مورخ 18 دیماه 1401 توسط خانم دکتر منیره فئید و با حضور همکاران پژوهشکده در سالن اجتماعات پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید. محدودیت منابع آبی در آب های داخلی و کاهش صید برخی گونه های دریایی روند صعودی تولیدات آبزی پروری کشورهای دنیا را به پرورش ماهیان دریایی سوق داده است باتوجه به محدودیت آب شیرین و بحران کم آبی در ایران ، استفادهاز منابع آبی دریا و توسعه پرورش ماهیان دریایی در قفس در برنامه ششم توسعه دولت هدف گذاری شده است بر اساس آمار سازمان شیلات میزان تولید ماهی در قفس در سال 1397، 14 هزار تن اعلام شده است که با هدف حفظ و بازسازی ذخایر گونه های ماهیان صورت گرفته است.بیماریهای ماهیان در قفس ناشی از عوامل عفونی و غیرعفونی می باشد با توجه به اینکه پیشگیری بر درمان ارجحیت دارد لذا برای توسعه پرورش در قفس لازم است مدیریت بهداشتی و مباحث پیشگیری و کنترل و واکسیناسیون کاملا اجرا و رعایت شود.