به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، روز يكشنبه مورخ 18 دی 1401 دكتر صياد بوراني رييس پژوهشكده بعنوان عضو كميته در نشست كميته احياي تالاب با رياست استاندار گيلان که در سالن جلسات استانداري برگزار گرديد شرکت کردند. در اين نشست مدير كل حفاظت محيط زيست استان گيلان به ارايه گزارشي در خصوص وضعيت كنوني تالاب و اقدامات انجام گرفته جهت برداشت مكانيكي گياه مهاجم سنبل آبي در مناطق مختلف تالاب اشاره كرد و در ادامه بیان کردند براساس پيش بيني جايكا و كارگروه تالاب ، عمليات رسوب برداري هر چه سريع تر اجرايي گردد. در ادامه جلسه، كارشناسان و پيمانكار جمع آوري سنبل آبي توضيحاتي ارايه دادند و استاندار گيلان ضمن بيان مشكلات تالاب و تشكر از پيمانكار در جمع آوري گياه سنبل آبي در برخي مناطق تالاب، خواستار ادامه كار در اين خصوص شدند. همچنين رسوب برداري متوازن از مناطق مختلف تالاب و همچنين آبراهه ها با همكاري سازمان ها همچون اداره كل بنادر و دريانوردي، بخش خصوصي و سايرين با هماهنگي و مشورت كارگروه تالاب انزلي را از نكات حائز اهميت دانستند تا كار بطور اصولي و اساسي انجام پذيرد. سپس خواستار عمليات اجرايي در خصوص آبخيزداري و تصفيه فاضلاب ها شدند و در جلسه بعدي قرار شد دستگاه هاي مربوطه در اين موارد گزارش لازم را ارائه دهند. همچنین دكتر علينقي سرپناه عضو هيات علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج جهاد كشاورزي بعنوان مشاور استاندار در امور محيط زيست و آبزيان معرفي شدند.