به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، چهارمین جلسه شورای پژوهشی، روز شنبه مورخ 24 دی 1401 در سالن جلسات پژوهشکده تشکیل گردید. در ابتدای جلسه، کلیات طرح "پایش جوامع زیستی (گیاهان و جانوران) تالاب انزلی"و 6پروژه زیر طرح توسط دکتر میرزاجانی (مجری طرح) و مجریان پروژه های مربوطه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر توسط اعضای شورا، نقطه نظرات علمی و اصلاحی برای تصحیح پروپوزال ها و روند اجرایی پروژه ها ارائه شد. در ادامه جلسه، با درخواست خانم دکتر روفچائی برای عضویت در شورای پژوهشی، با در نظر گرفتن تخصص نامبرده در زمینه زیست فناوری و دیگر سوابق علمی و تحقیقاتی ایشان، موافقت گردید. دکتر قاسمی، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های علمی گزارشی از تکالیف مورد انتظار و تعهدات محقق شده به تفکیک هر یک از بخش های تخصصی و ایستگاههای تابعه پژوهشکده ارائه دادند و در ادامه دکتر بورانی، رئیس پژوهشکده ضمن قدردانی از اقدامات انجام گرفته، بر تلاش بیشتر برای چاپ و انتشار مقالات و دستاوردهای علمی و همچنین فعالیت های همگرابرای تحقق تمامی تعهدات پژوهشکده تا پایان سال جاری تاکید نمودند.