به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری، مورخ 25 دیماه 1401 جلسه ای با موضوع برنامه عمل حفاظت از فوک خزر در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان برگزار گردید. در این جلسه طرح دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس که به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده بود، ارائه گردید.طرح در قالب 7 برنامه عمل پایه ریزی شده بود که آگاهی افزایی و مشارکت مردم در برنامه حفاظت، کاهش تعارضات و تلفات ناشی از عملکرد انسانی، مشارکت سازمانهای مختلف و بهره گیری از سازمانهای بین المللی از محورهای اصلی این برنامه بودند. دکتر علیرضا میرزاجانی بعنوان نماینده پژوهشکده در این جلسه حضور داشته و ضمن ارائه نظرات فنی مرتبط، آمادگی همکاری پژوهشکده را در این برنامه اعلام نمودند.