به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، در راستای برنامه اجرایی پروژه "ایجاد بانک ژن سس ماهی سرگنده دریای خزر" در روز یکشنبه مورخ 27 فروردین 1402 با حضور دکتربورانی رئیس پژوهشکده، دکتر گلشن از بخش زیست فناوری موسسه، مهندس صادقی نژاد سرپرست ایستگاه فومن،دکتر میرهاشمی نسب مجری پروژه، دکتر احمد نژاد سرپرست بخش آبزی پروری، دکتر حسینجانی مدیر ترویج، مهندس گروهی سرپرست مرکز بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی شهید انصاری اداره کل شیلات استان گیلان، مهندس کاشانی مسئول بخش تکثیر مرکز شهید انصاری و همکاران ایستگاه، عملیات صید مولدین سس ماهی از استخر محل نگهداری در ایستگاه فومن انجام و مولدین مورد نظر پس از زیست سنجی از نظر رسیدگی جنسی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بررسی نمونه ها، با تایید همکاران پژوهشکده و مرکز شهید انصاری، 13 عدد مولد نر و ماده برای تکثیر مصنوعی مناسب تر تشخیص داده شد و از جمعیت مولدین انتخاب و به مرکز شهید انصاری رشت منتقل گردیدند. برنامه ریزی برای هورمون تراپی و عملیات تکثیر مصنوعی مولدین منتخب با هماهنگی و همکاری پژوهشکده و مرکز شهید انصاری در قالب قرداد تحقیقاتی مشترک در دستور کار قرار گرفت.