به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی، در راستای همکاری پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با اداره کل شیلات گیلان، محققین این پژوهشکده از روند تولید بچه ماهیان سفید در استخرهای ساحلی شهرستان بندر انزلی بازدید نمودند. این طرح با هدف بهبود و بازسازی ذخایر ماهی سفید دریای خزر از سال 1398 در گیلان زیر نظر معاونت صید شیلات گیلان در حال پیگیری است و امسال با مشارکت شش شرکت تعاونی صیادی پره در شهرستان بندرانزلی اجرا می­گردد. محققین این پژوهشکده با بازدید از این استخرها و ارائه مشاوره های کارشناسی درتولید بچه ماهیان سفید باکیفیت و مناسب، با این معاونت همکاری می نمایند. قرارشد طبق قوانین فیمابین، کلیه اطلاعات هچری های ساحلی ثبت و براساس توصیه های کارشناسی پژوهشکده اقدامات موثر برای بهبود وضعیت تولید در هچری صورت پذیرد. این موضوع در همکاری سه جانبه بین پژوهشکده، اداره کل شیلات و جامعه بهره بردار بسیار موثر می باشد.