به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در راستای تفاهم همکاری های مشترک پژوهشی-ترویجی ما بین پژوهشکده و اداره کل شیلات استان گیلان، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ سخنرانی علمی با عنوان "کاربرد هوش مصنوعی در آبزی پروری" توسط مهندس عادل حسینجانی از محققین پژوهشکده آبزی پروری در سالن جلسات مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت و با حضور کارشناسان آن مرکز برگزار گردید. در این سخنرانی ارایه دهنده به روشهای نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت مراکز تکثیر و پرورش آبزیان و همچنین توانمندی های موجود در مراکز شیلاتی کشور مانند مرکز شهید انصاری برای ورود به عرصه هوشمندسازی اشاره کرد.