به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور،کارگاه آموزشی-ترویجی یک روزه با عنوان " آشنایی با الگوها روش ها و رهیافت های ترویجی" توسط خانم دکتر طیبه باشتی، مدیر گروه ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه در تاریخ 17 آبان ۱۴۰۲، با حضور محققین و کارشناسان پژوهشکده و مرکز ملی تحقیقات فراوری آبزیان در سالن اجتماعات این پژوهشکده برگزار شد. عناوین آموزشی مطرح شده در این کارگاه شامل الویت های برنامه های ترویجی موسسه در سال 1402، چگونگی ثبت پروژه های تحقیقی-ترویجی، تدوین کاربرگ یافته های قابل ترویج و تولید محتوا و ثبت رسانه های ترویجی بود. در انتها کارگاه آموزشی با پرسش و پاسخ از سوی همکاران و خانم دکتر باشتی پایان یافت.