به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، روز دوشنبه مورخ 1402.08.22 کارگاه آموزشی "آشنایی مقدماتی با نظام نوینارزيابی عملكرد اعضای غيرهيئت علمی سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی" توسط دکتر میرهاشمی نسب، معاون اداری و مالی پژوهشکده در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار شد. این کارگاه با هدف افزایش آگاهی مدیران و همکاران محترم با شیوه نامه ارزیابی عملکرد، چگونگی تکمیل فرمهای مربوط به شاخص های عمومی و اختصاصی، روند بررسی در کمیته منتخب ارزیابی و نحوه امتیازدهی برگزار شد، همچنین توضیحاتی در خصوص شرایط احراز پایه های تشویقی و مراحل ارتقاء رتبه همکاران غیر هیئت علمی ارائه گردید. در پایان به سوالات شرکت کنندگان در ارتباط با موضوع ارزیابی عملکرد، پاسخ داده شد.