پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در نظر دارد به مناسبت هفته پژوهش مجموعه وبینارهای تخصصی به شرح پیوست را برگزار نماید 
 
https://vc.areeo.ac.ir/ch/niwal
نام کاربری :  niwal-u
رمز ورود: N8723