به گزارش روابط عمومي پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور، دکتر زارعی استاد دانشگاه تربیت مدرس به همراه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته بیولوژی دریای دانشگاه تربیت مدرس- نور از پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور بازديد کردند و در جريان فعاليت هاي مجموعه، بخش ها و آزمايشگاههاي پژوهشكده قرار گرفتند. در اين بازديد كه با هدف آشنايي دانشجويان با اهداف، وظايف و رسالت های پژوهشكده برگزار گرديد در ابتدا نشستی با  دانشجويان انجام شد و دکتر بورانی، رییس پژوهشکده، توضیحات کاملی از سابقه تشکیل تحقیقات شیلات در ایران و حوزه های مورد بررسی در سال های مختلف ارایه دادند و اطلاعات بخش ها، ایستگاهها و پروژه های جاری پژوهشکده توضیح داده شد و سوالات علمی و اجرایی مهمانان پاسخ داده شد. در ادامه از بخش ها و آزمايشگاههاي مختلف پژوهشكده بازديد صورت گرفته و فعاليتهاي تحقيقاتي هر آزمایشگاه توسط متخصصین مطرح گردید.