به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سخنرانی علمی دکتر کیوان عباسی رنجبر با عنوان "بررسی تنوع زیستی ماهیان آبهای داخلی" از مجموعه سخنرانی های مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور روز دوشنبه 2 بهمن ماه 1402 به صورت وبیناری برگزار گردید. در این وبینار که کارشناسان مراکز مختلف کشور حضور داشتند، سخنران جمع بندی مطالعات انجام شده در 150 سال اخیر روی تنوع ماهیان آبهای داخلی کشور را را بیان نمود و افزود: ایران کشوری نسبتا غنی از نظر تعداد گونه های ماهیان در آبهای داخلی بوده به طوری که تاکنون بیش از حدود 290 گونه ماهی از آن با احتساب دریای کاسپین و بیش از 260 گونه بدون گونه های داخل دریای کاسپینشناسایی شده و وضعیت تاکسونومیکی حدود 30 گونه دیگر مشخص نیست. این ماهیان متعلق به 3 رده، 24 راسته و 36 خانواده بوده که خانواده­های کپورماهیان معمولی (Cyprinidae)، رفتگرماهیان سنگی (Nemacheilidae)، کپورماهیان سرمخروطی (Leuciscidae)، گاوماهیان (Gobiidae) و ماهیان گورخری (Aphaniidae) بیشترین گونه را دارا هستند. از این تعداد 102 گونه اندمیک کشور بوده و اهمیت زیادی دارند. نامبرده ارزش اقتصادی و وضعیت IUCN گونه ها را بیان و درنهایت جمع بندی و پیشنهادات کاربردی (خصوصا حفاظت ماهیان)، را بیان نمودند.