به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، در راستای اهداف و رسالت های پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و به منظور حضور و اثرگذاری محققین در پهنه های آبزی پروری روز دوشنبه۱۶ بهمن ماه سال جاری، تفاهم نامه ای به منظور همکاری های مشترک با مزرعه پرورش ماهیان گرمابی آقای ولی منفرد و با هدف ترویج استفاده از کود ارگانیک اسلاری در بارورسازی مزارع پرورش ماهیان گرمابی منعقد گردید.