به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ 25 فروردین 1403 جلسه ای در مرکز حفظ و ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی شهیدانصاری رشت با حضور دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مهندس تکریمی مشاور رئیس موسسه، دکتر صیادبورانی رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، دکتر قاسمی معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده برای تبیین همکاری های مشترک تحقیقاتی جدید و بررسی پیشرفت پروژه های مشترک درحال اجرا تشکیل شد. در این جلسه ضمن تقدیر از همکاری های صمیمانه مهندس گروهی رئیس مرکز و همکاران ایشان در پروژه های مشترک، بازدید از قسمت های مختلف مرکز انجام شد و عناوین پژوهشی مشترک درخصوص کپور تاتا، ماهی سفید و ماهی سس مورد توافق قرار گرفت. در ضمن بازدید از مراحل تکثیر ماهی سفید پرورشی(مرتبط با پروژه پرورش ماهی سفید در استخرهای خاکی) و نحوه انکوباسیون تخم ها لقاح یافته که توسط پژوهشکده و با همکاری و مشارکت مرکز حفظ و ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی شهیدانصاری رشت به انجام رسید صورت گرفت.