به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران توسط دانشگاه هرمزگان و با همکاری انجمن ماهی شناسی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سالن اتاق بازرگانی استان درتاریخ 5 و 6 اردیبهشت ماه در بندرعباس برگزار شد و این پژوهشکده یکی از 27 حامی علمی این کنفرانس بود. .در این کنفرانس حدود ۲۱۰ مقاله پذیرفته شده که ۲۵ مورد به صورت سخنرانی و ۱۸۵مورد به صورت پوستر ارائه گردید که تعداد ۱۰ تن از کارشناسان پژوهشکده با ارسال و پذیرش حدود ۲۰ مقاله و یک سخنرانی حضور داشتند.