به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور بر اساس تفاهم نامه ای که به منظور همکاری های مشترک با مزرعه پرورش ماهیان گرمابی آقای ولی منفرد و با هدف ترویج استفاده از کود ارگانیک اسلاری در بارورسازی مزارع پرورش ماهیان گرمابی منعقد گردیده بود پروژه تحقیقی ترویجی با عنوان " استفاده ازکود تخمیری اسلاری برای رشد بچه ماهیان کپور" در مزرعه آقای منفرد (از پرورش دهندگان پیشرو در حوزه ماهیان گرمابی) توسط مجری این پروژه مهندس سید افشین امیری سندسی از محققین پژوهشکده با ساخت این کود تخمیری با ظرفیت 12 تن در مورخه 8 اردیبهشت1403شروع گردید. امید است بتوان با انجام این پرژه تحقیقی ترویجی گام مثبتی جهت ترویج این روش در مزارع  پروش بچه ماهیان گرم آبی کشور جهت بارور سازی و تولید فیتوپلانکتون های مفید برداشت.