به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، دكتر صيادبوراني عضو كميته مديريت تالاب انزلي در جلسه قرارگاه جهادي كميته مديريت تالاب انزلي که با حضوراستاندار گيلان، مدير كل سازمان محيط زيست گيلان، مدير كل شیلات استان، مدير كل بنادر و دريانوردي استان گيلان و ساير اعضا در اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان تشکیل شده بود شرکت کرد. در این جلسه اعضاي كميته گزارشي از فعاليت هاي انجام گرفته در حوزه تالاب انزلي براساس مصوبات قرارگاه ارايه دادند.
دکتر صیاد بوراني گزارشي از مطالعات انجام گرفته در منطقه شرقي تالاب در خصوص بررسي هاي فاكتورهاي فيزيكو شيميايي آب و بستر، وضعيت زيستمندان، كاهش سطح آب را بيان داشت. وی پيشنهاداتي در خصوص حقابه آب تالاب، تصفيه فاضلاب ها، لايروبي همزمان مناطق بالادست و پايين دست و ساير نكات مهم ارايه داد.
مدير كل سازمان حفاظت محيط زيست گيلان به بیان اقدامات انجام شده در خصوص تصفيه خانه ها وجمع آوري گياه مهاجم سنبل آبي پرداخت.
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان اقدامات كميته رفع تداخل و توليد محصولات كشاورزي به شيوه ICN با بهره گيري از كمترين ميزان سم و كود نكاتي را بيان داشت. در ادامه استاندار گيلان رهنمودهاي لازم را ارايه داد.