به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی مروری آبهای داخلی، چهارمین جلسه "اقتصاد دریا محور" با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی گیلان برگزار شد. این نشست ها با توجه به موقعیت استراتژیک استان گیلان و دسترسی به آب‌های آزاد و وجود دریا در شمال کشور و با هدف تدوین برنامه های توسعه ای و با نگاه به ظرفیت‌های دریایی به منظور تولید و صادرات تولیدات کشاورزی و با حضور نماینده پژوهشکده به عنوان یکی از اعضای کارگروه تشکیل می شود. در این نشست دکتر صیادبورانی رییس پژوهشکده با اشاره به لزوم دسته بندی موضوعی توانمندیهای بخش کشاورزی در راستای اقتصاد دریا محور، آبزی پروری و شیلات از جمله پرورش ماهي در قفس و اراضي حاشيه ساحلي و بازسازي ذخاير گونه هاي اقتصادي درياي کاسپین را جزو اولویت های این مبحث دانسته و لزوم توجه و برنامه ریزیها در این بخش را ضروری شمرد. در جلسه مقرر شد ظرفیتها، فرصتها و تگناهای مرتبط با زیر بخشهای فعال در کارگروه در قالب فرمهای تنظیم شده به منظور بررسی و تصویب به دبیرخانه مربوطه ارسال گردد.