به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، سخنرانی علمی تحت عنوان " مقایسه تکثیر کپور معمولی نژاد تاتا با کپور معمولی نژاد رایج چینی" توسط خانم دکتر محدثه احمدنژاد از اعضای هیات علمی این پژوهشکده در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری برگزار شد. در این سمینار ضمن ارائه نتایج ارزیابی شاخص های تکثیر کپور معمولی و کپور نژاد مجارستانی با نام تاتا، پیشینه ورود این نژاد به کشور و هدف از معرفی آن به مزارع بخش خصوصی عنوان شد. ارجحیت اقتصادی و کیفیت بهتر تکثیر این نژاد نسبت به نژاد رایج چینی، کپور تاتا را منتخب برنامه های بهگزینی و اصلاح نژاد کپور معمولی در کشور نموده است.در انتها با اشاره به موفقیت آمیز بودن تکثیر نسل چهارم این ماهی در ایستگاه تکثیر و پرورش آبزیان فومن، بر ادامه روند حفظ و تکثیر این نژاد با ارزش بصورت بانک ژن، تاکید شد.