بررسی تاثیر پروبیوتیک 426951 Lactobacillus plantarum KC در جیره غذایی بر شاخص های رشد، خونی و ایمنی...

در تیمارهای حاوی 60 میلی­گرم بر کیلوگرم نانو ذرات آهن و 107 باکتری پوشش­دار لاکتوباسیلوس پلانتاروم به صورت مجزا و تلفیقی، پارامترهای رشد و بقا بهبود یافت. همچنین 107 باکتري لاکتوباسیلوس پلانتاروم به صورت پوشش دار در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان باعث بهبود برخی فاکتورهای ایمنی و همچنین افزایش میزان...

ادامه مطلب
1